RX 590 So với GTX 1650 - The Division Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


The Division So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 590 với i7-8700K và GTX 1650 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 590 with i7-8700K GTX 1650 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
80.7 FPS
1080p
55.7 FPS
1440p
55.5 FPS
1440p
39.9 FPS
2160p
FPS
2160p
FPS
w1440p
FPS
w1440p
FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
131.5 FPS
1080p
95.9 FPS
1440p
95.6 FPS
1440p
72.0 FPS
2160p
nan FPS
2160p
nan FPS
w1440p
nan FPS
w1440p
nan FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
182.3 FPS
1080p
136.1 FPS
1440p
135.7 FPS
1440p
104.2 FPS
2160p
nan FPS
2160p
nan FPS
w1440p
nan FPS
w1440p
nan FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
283.8 FPS
1080p
216.5 FPS
1440p
216.0 FPS
1440p
168.4 FPS
2160p
nan FPS
2160p
nan FPS
w1440p
nan FPS
w1440p
nan FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn