GTX 1660 Ti So với RX 570 - Destiny 2 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Destiny 2 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 Ti với i7-8700K và RX 570 với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 Ti with i7-8700K RX 570 with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
140.6 FPS
1080p
87.0 FPS
1440p
120.6 FPS
1440p
74.0 FPS
2160p
60.8 FPS
2160p
37.0 FPS
w1440p
97.1 FPS
w1440p
59.4 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
209.6 FPS
1080p
140.1 FPS
1440p
184.4 FPS
1440p
122.2 FPS
2160p
103.4 FPS
2160p
67.5 FPS
w1440p
153.7 FPS
w1440p
101.3 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
278.5 FPS
1080p
193.2 FPS
1440p
248.2 FPS
1440p
170.3 FPS
2160p
145.9 FPS
2160p
98.0 FPS
w1440p
210.3 FPS
w1440p
143.3 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
416.4 FPS
1080p
299.4 FPS
1440p
375.7 FPS
1440p
266.7 FPS
2160p
231.1 FPS
2160p
159.0 FPS
w1440p
323.5 FPS
w1440p
227.1 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn