GTX 1660 Ti So với RX 570 - Destiny 2 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Destiny 2 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 Ti với i7-8700K và RX 570 với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 Ti with i7-8700K RX 570 with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
140.6 FPS
1080p
87.0 FPS
1440p
120.6 FPS
1440p
74.0 FPS
2160p
60.8 FPS
2160p
37.0 FPS
w1440p
97.1 FPS
w1440p
59.4 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
175.6 FPS
1080p
122.0 FPS
1440p
139.6 FPS
1440p
93.0 FPS
2160p
69.8 FPS
2160p
46.0 FPS
w1440p
112.1 FPS
w1440p
74.4 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
196.6 FPS
1080p
143.0 FPS
1440p
166.6 FPS
1440p
120.0 FPS
2160p
85.8 FPS
2160p
62.0 FPS
w1440p
135.1 FPS
w1440p
97.4 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
242.6 FPS
1080p
189.0 FPS
1440p
225.6 FPS
1440p
179.0 FPS
2160p
131.8 FPS
2160p
108.0 FPS
w1440p
187.1 FPS
w1440p
149.4 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn